УПИСИ

УСЛОВИ ЗА УПИС ВО ОСНОВНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 2020/2021
Поднесување документи за полагање приемен испит зa основно музичко и балетско образование за учебната 2020/2021 година:
01.06.-15.08.2020


ДЕВЕТГОДИШНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ:

ВИОЛИНА, ВИОЛА, ВИОЛОНЧЕЛО, ПИЈАНО

Во I одделение во деветгодишно основно музичко образование можат да се запишат ученици кои во редовна настава во матичното (основно) училиште следната учебна година ќе бидат во I, II или III одделение.

Пријавата се пополнува електронски (online) ТУКА
Fletparaqitja mbushet ne menyre elektronike (online) KETU

 

ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ПОГОРНО ОДДЕЛЕНИЕ

 

ДИРЕКТНО ВО II ОДДЕЛЕНИЕ

Во II одделение во деветгодишно основно музичко образование можат да се запишат ученици кои во редовна настава во матичното (основно) училиште следната учебна година ќе бидат во II, III или IV одделение, но со претходно полагање испит по солфеж според наставната програма за I одделение (да отпеат мелодиска вежба по ноти)

Пријавата се пополнува електронски (online) ТУКА
Fletparaqitja mbushet ne menyre elektronike (online) KETU

ДИРЕКТНО ВО III ОДДЕЛЕНИЕ

Учениците кои во редовна настава во матичното (основно) училиште следната учебна година ќе бидат III или IV одделение, а имаат познавања од солфеж и свират на некој од горенаведените инструменти, можат директно да се запишат во III одделение, но со претходно полагање испити по солфеж и инструмент според наставната програма за II одделение. За таа цел, учениците ќе полагаат испит за соодветниот инструмент со материјал според наставната програма за II одделение и испит по солфеж со материјал кој е изучуван во II одделение.


Пријавата се пополнува електронски (online) ТУКА
Fletparaqitja mbushet ne menyre elektronike (online) KETU


ШЕСТГОДИШНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ:

КЛАСИЧНА ГИТАРА, КЛАРИНЕТ, САКСОФОН, ФЛЕЈТА, ОБОА, ТРУБА, ХОРНА, УДИРАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ, ХАРМОНИКА

Во I одделение во шестгодишно основно музичко образование можат да се запишат ученици кои во редовна настава во матичното (основно) училиште следната учебна година ќе бидат во IV, V или VI одделение.

Пријавата се пополнува електронски (online) ТУКА
Fletparaqitja mbushet ne menyre elektronike (online) KETU

 

ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ПОГОРНО ОДДЕЛЕНИЕ

 

ДИРЕКТНО ВО II ОДДЕЛЕНИЕ

Во II одделение во шестгодишно основно музичко образование можат да се запишат ученици кои во редовна настава во матичното (основно) училиште следната учебна година ќе бидат во V или VI одделение, но со претходно полагање испит по солфеж според наставната програма за I одделение (да отпеат мелодиска вежба по ноти).
Пријавата се пополнува електронски (online) ТУКА
Fletparaqitja mbushet ne menyre elektronike (online) KETU

ДИРЕКТНО ВО III ОДДЕЛЕНИЕ

Учениците кои во редовна настава во матичното (основно) училиште следната учебна година ќе бидат VI одделение, а имаат познавања од солфеж и свират на некој од горенаведените инструменти, можат директно да се запишат во III одделение, но со претходно полагање испити по солфеж и инструмент според наставната програма за II одделение. За таа цел, учениците ќе полагаат испит за соодветниот инструмент со материјал според наставната програма за II одделение и испит по солфеж со материјал кој е изучуван во II одделение.

Пријавата се пополнува електронски (online) ТУКА
Fletparaqitja mbushet ne menyre elektronike (online) KETU

 

ТРИГОДИШНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ:

КОНТРАБАС, ТРОМБОН, ФАГОТ И СОЛО ПЕЕЊЕ

           

Во I одделение во тригодишно основно музичко образование можат да се запишат ученици кои во редовна настава во матичното (основно) училиште следната учебна година ќе бидат во VII, VIII или IX одделение.

Пријавата се пополнува електронски (online) ТУКА
Fletparaqitja mbushet ne menyre elektronike (online) KETU

 

ШЕСТГОДИШНО БАЛЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Во основно балетско образование можат да се запишат во I одделение ученици кои во редовна настава во матичното училиште следната учебна година ќе бидат во IV, V, или VI одделение. По претходна проценка на способноста на кандидатите, учениците кои ќе бидат V или VI одделение во редовната настава , а поседуваат квалитети да ја следат наставната програма од II одделение балетско образование, ќе се запишат директно во II одделение,


Пријавата се пополнува електронски (online) ТУКА
Fletparaqitja mbushet ne menyre elektronike (online) KETU


 

ПOТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЕМЕН ИСПИТ ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО И БАЛЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ:

  • конкретната пријава (според возраста и програмата)
На денот кога ќе се полага приемниот испит треба да се донесат и остават на комисијата следните документи:
  • Фотокопија од извод од матична книга на родени на ученикот;
  • Потврда за редовност од матичното училиште каде што учи ученикот или од следната учебна година ќе биде запишан во прво одделение (на денот на полагање на испитот);
  • за балетско образование потребно е да се донесе лекарска потврда од спортска медицина


Важни информации:

• во I одделение нема да бидеме во можност да ги запишеме сите кои ќе се пријават и ќе бидат запишани само учениците кои ќе го положат приемниот испит

• за музичко образование I одделение е селективно и во II одделение ќе продолжат само учениците кои успешно ќе го положат испитот на крајот на годината.

• распоредот на часови не сме во можност да го прилагодиме на секој поединечно и поради тоа Ве молиме да ги прилагодите Вие сите други активности според распоредот кој ќе биде објавен на почетокот на учебната година

Ве молиме пријавете се електронски во соодветната програма (системот нема да ги прифати пријавите по истекот на рокот) и донесете ги останатите документите на комисијата на денот на приемниот испит. Дополнително комплетирање на документи нема да биде прифатено. 

НА ПРИЕМНИОТ ИСПИТ ЗА ДЕВЕТГОДИШНО, ШЕСТГОДИШНО И ТРИГОДИШНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ПРОВЕРУВА МУЗИКАЛНОСТА НА КАНДИДАТИТЕ
(песничка,интонација, музичка меморија, ритам)

НА ПРИЕМНИОТ ИСПИТ ЗА ШЕСТГОДИШНО БАЛЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ПРОВЕРУВА ТАНЦОВНАТА И ФИЗИЧКАТА СПОСОБНОСТ НА КАНИДАТИТЕ
(танцовалност, музикалност, телесни предиспозиции)


РАСПОРЕДОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРИЕМНИОТ ИСПИТ
ЌЕ БИДЕ ОБЈАВЕН ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА ТЕРМИНОТ ПРЕДВИДЕН ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВИ.

УЧИЛИШТЕТО НЕМА ДА БИДЕ ВО МОЖНОСТ ПОЕДИНЕЧНО ДА ВЕ ИНФОРМИРА ЗА ДАТУМОТ И ТЕРМИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ ПРИЕМЕН ИСПИТ.

ЗАТОА ГИ МОЛИМЕ СИТЕ КОИ ПОДНЕСОА ИЛИ ЌЕ ПОДНЕСАТ ПРИЈАВА, ТАА ИНФОРМАЦИЈА САМИ ДА ЈА ДОЗНААТ ОД НАШАТА ВЕБ СТРАНА.ПРИЕМЕН ИСПИТ ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ (за ученици кои ќе се запишат во I одделение)

ДАТУМОТ ЌЕ БИДЕ ДОПОЛНИТЕЛНО ОБЈАВЕН НА ВЕБ СТРАНАТА ПО ЗАВРШУВАЊЕ НА ПРИЈАВУВАЊЕТО.

ПРИЕМЕН ИСПИТ ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ (за ученици кои ќе се запишат директно во II или III одделение)
ДАТУМОТ ЌЕ БИДЕ ДОПОЛНИТЕЛНО ОБЈАВЕН НА ВЕБ СТРАНАТА ПО ЗАВРШУВАЊЕ НА ПРИЈАВУВАЊЕТО.

ПРИЕМЕН ИСПИТ ОСНОВНО БАЛЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ

ДАТУМОТ ЌЕ БИДЕ ДОПОЛНИТЕЛНО ОБЈАВЕН НА ВЕБ СТРАНАТА ПО ЗАВРШУВАЊЕ НА ПРИЈАВУВАЊЕТО.

УЧИЛИШТЕТО НЕМА ДА БИДЕ ВО МОЖНОСТ ПОЕДИНЕЧНО ДА ВЕ ИНФОРМИРА ЗА ДАТУМОТ И ТЕРМИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА ПРИЕМНИОТ ИСПИТ. ЗАТОА ГИ МОЛИМЕ СИТЕ КОИ ЌЕ ПОДНЕСАТ ПРИЈАВА, ТАА ИНФОРМАЦИЈА САМИ ДА ЈА ДОЗНААТ ОД НАШАТА ВЕБ СТРАНА.

УСЛОВИ ЗА УПИС ВО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ