КОНТАКТ
 


ДМБУЦ „ Илија Николовски - Луј“-Скопје

Адреса: Црвена скопска општина бр.4
Телефон: +389 2 3115-527
Факс: +389 2 3119-004
E-mail: dmbuc.mkd@gmail.com


<
Директор: проф. д-р Љупчо Коскаров
dmbuc.direktor@gmail.com
Секретар:

Соња Симовска
dmbuc.ssimovska@gmail.com

Стручна служба
Педагог: Магдалена Костова
dmbuc.mkostova@gmail.com
Психолог: Мануела Митревска Ристовска
dmbuc.mmitrevskaristovska@gmail.com
Сменоводител: Наташа Христова
dmbuc.nhristova@gmail.com
Дефектолог Билјана Чулев
dmbuc.bculev@gmail.com
Раководители на оддели
Пијано: проф. Христина Видиновска
dmbuc.hvidinovska@gmail.com
Жичани: проф.Борче Наумоски
dmbuc.bnaumoski@gmail.com

Дувачи, хармоника,

соло пеење и ударни инструменти:

проф. Никола Јованов
dmbuc.njovanov@gmail.com
Музичка теорија и педагогија: проф. Златица Жантева Пејиќ
dmbuc.zpejic@gmail.com
Балет: проф. Слаѓана Спасеновска
dmbuc.sspasenovska@gmail.com
Традициски играч и пејач: проф. Благица Илиќ
dmbuc.bilic@gmail.com
Раководител на албански паралелки: проф. Мустафа Имери
dmbuc.mimeri@gmail.com

          КОНТАКТ ЛИСТА СО МАИЛ АДРЕСИ ОД ВРАБОТЕНИТЕ ВО ДМБУЦ ТУКА