СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ
//
 
Во согласност со член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за службени лица кои ќе посредуваат и ќе укажуваат помош при остварувањето на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, ДМБУЦ "Илија Николовски-Луј" ги назначува следните лица:
 
  Билјана Чулев
  ул. "Црвена Скопска Општина" бр. 4, 1000 Скопје
  телефон: +389 2 3115 527
  dmbuc.bculev@gmail.com
 
  Наташа Христова
  ул. "Црвена Скопска Општина" бр. 4, 1000 Скопје
  телефон: +389 2 3115 527
  dmbuc.nhristova@gmail.com


ДОКУМЕНТИ НА ДМБУЦ "Илија Николовски - Луј"
   
  Годишна програма за работа на Училиштето за учебната 2019/20 година
  Статут на Училиштето
   
  Закони
   
  Закон за средно образование
  Закон за основно образование
  Закон за наставници и стручни соработници во основните и средните училишта
   
  Јавни набавки
   
  План за јавните набавки на училиштето за 2016 година
  Полугодишен извештај 01.01-30.06.2016
  Полугодишен извештај 01.07-31.12.2016
  План за јавните набавки на училиштето за 2017 година
  Полугодишен извештај 01.01 - 30.06.2017
  Полугодишен извештај 01.07 - 31.12.2017
  План за јавните набавки на училиштето за 2018 година
  Полугодишен извештај 01.01 - 30.06.2018
  Полугодишен извештај 01.07 - 31.12.2018
  План за јавните набавки на училиштето за 2019 година
  План за јавните набавки на училиштето за 2020 година
  Измена и дополнување на планот за јавните набавки на училиштето за 2020 година
   
  ЗАВРШНИ СМЕТКИ
   
  Завршна сметка за 2016
  Завршна сметка за 2017
  Завршна сметка за 2018
  Завршна сметка за 2019
   
   
   
  Линк до информации од јавен карактер komspi.mk