УПИСИ

УСЛОВИ ЗА УПИС ВО ОСНОВНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 2019/2020


ШЕСТГОДИШНО БАЛЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ


Во основно балетско образование можат да се запишат во I одделение ученици кои во редовна настава во матичното училиште следната учебна година ќе бидат во IV, V или VI одделение.

Пријавата се пополнува електронски (online) ТУКА

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЕМЕН ИСПИТ ЗА ОСНОВНО БАЛЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ:

- Електронски пополнета пријава.

На денот кога ќе се полага приемниот испит треба да се донесат и остават на комисијата следните документи:

  • Фотокопија од извод од матична книга на родени на ученикот;
  • Потврда за редовност од училиштето каде што учи ученикот за тековната учебна;
  • Лекарска потврда од спортска медицина;

Поднесувањето пријави за полагање приемен испит е од 19.08 до 25.08.2019 година.

Приемен испит 27.08.2019 година.


FLETËPARAQITJE PËR PROVIM PRANUES PËR SHKOLLËN E ULËT TË BALETIT 6 VJEÇARE


Nxënës të cilët në shkollimin e rregullt në shkollën fillore amë, vitin e ardhshëm shkollorë do të jenë klasa e IV, V ose e VI.

Fletparaqitja mbushet në mënyrë elektronike (online) KËTU .

- Fletëparaqitja e plotësuar (elektronike).

Ditën e provimit pranues komisionit duhet ti dorëzoni këto dokumenta:

  • Kopje nga certifikata nga libri amë (duhet ta sillni në ditën e provimit pranues);
  • Vërtetim për nxënës të rregullt nga shkolla fillore amë (duhet ta sillni në ditën e provimit pranues);
  • Vërtetim mjeksorë nga mjeksia e sportit;

Dorëzimi i aplikimeve për marrjen e provimit pranues është nga data prej 19.08 deri 25.08.2019.

Provim pranues më 27.08.2019.УСЛОВИ ЗА УПИС ВО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ