СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ
 
Во согласност со член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за службени лица кои ќе посредуваат и ќе укажуваат помош при остварувањето на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, ДМБУЦ "Илија Николовски-Луј" ги назначува следните лица:
 
  Билјана Чулев
  ул. "Црвена Скопска Општина" бр. 4, 1000 Скопје
  телефон: +389 2 3115 527
  dmbuc.bculev@gmail.com
 
  Наташа Христова
  ул. "Црвена Скопска Општина" бр. 4, 1000 Скопје
  телефон: +389 2 3115 527
  dmbuc.nhristova@gmail.com


ДОКУМЕНТИ НА ДМБУЦ "Илија Николовски - Луј"
   
  Годишна програма за работа на Училиштето за 2017 година
  Статут на Училиштето
   
  Закони
   
  Закон за средно образование
  Закон за основно образование
   
  Јавни набавки
   
  План за јавните набавки на училиштето за 2016 година
  Полугодишен извештај 01.01-30.06.2016
  Полугодишен извештај 01.07-31.12.2016
  План за јавните набавки на училиштето за 2017 година
  Полугодишен извештај 01.01 - 30.06.2017
  Полугодишен извештај 01.07 - 31.12.2017
  План за јавните набавки на училиштето за 2018 година
  Полугодишен извештај 01.01 - 30.06.2018
  Полугодишен извештај 01.07 - 31.12.2018
  План за јавните набавки на училиштето за 2019 година
   
  ЗАВРШНИ СМЕТКИ
   
  Завршна сметка за 2016
  Завршна сметка за 2017
  Завршна сметка за 2018
 
   
   
  Линк до информации од јавен карактер komspi.mk